Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN versie oktober 2017

 

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Linda van Alfen:
Linda Hendriks-van Alfen, h.o.d.n. Linda van Alfen Uitvaartbegeleiding, Assoer 5 te (3823 KN) Amersfoort, KvK nr. 32104044, die zich verbindt de levering van diensten en zaken met betrekking tot een uitvaartbegeleiding in overeenstemming met de overeenkomst met en de wensen van de opdrachtgever te (doen) verzorgen;

De opdrachtgever:
De natuurlijke of rechtspersoon die Linda van Alfen opdracht geeft voor het begeleiden van een uitvaart of het verrichten van diensten en/ of het (doen) leveren van zaken, die betrekking hebben op een uitvaart;  

De overeenkomst:
De tussen de opdrachtgever en Linda van Alfen tot stand gekomen overeenkomst tot het begeleiden van een uitvaart of het verrichten van diensten en/ of het (doen) leveren van zaken, die betrekking hebben op een uitvaart;

De uitvaartbegeleiding:
De gehele of gedeeltelijke verzorging van een begrafenis of crematie en/ of (voorafgaande) overbrenging van de overledene naar een in overleg tussen de opdrachtgever en Linda van Alfen bepaald adres;

De toeleverancier:
De partij die aan Linda van Alfen diensten en/ of zaken levert ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst;

Pro-memorie posten:
De bedragen voor omschreven diensten en/ of leveringen waarvan de kosten bij het aangaan van de overeenkomst nog niet bekend zijn.        

Artikel 2 Algemene bepalingen

2.1          Voor of bij de totstandkoming van de overeenkomst stelt Linda van Alfen deze algemene voorwaarden ter beschikking aan de opdrachtgever.
2.2          Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen de opdrachtgever en Linda van Alfen.
2.3          Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen tussen de opdrachtgever en Linda van Alfen.

Artikel 3 De overeenkomst

3.1          De opdrachtgever en Linda van Alfen gaan bij voorkeur een schriftelijke overeenkomst aan, waartoe in beginsel het standaard door Linda van Alfen gehanteerde opdrachtformulier / kostenbegroting wordt gebruikt. De opdrachtgever verstrekt daartoe Linda van Alfen alle voor de uitvaartbegeleding relevante gegevens van zichzelf en de overledene, daaronder begrepen die inzake bijzondere geneeskundige behandelingen van de overledene met radioactief materiaal en de aanwezigheid van een pacemaker of ICD.
3.2          De overeenkomst bevat (zoveel als mogelijk):
– Alle voor de uitvaartbegeleiding relevante gegevens van de overledene en de opdrachtgever;
 Een specificatie van alle overeen gekomen te leveren zaken en/ of diensten met vermelding van de
bijbehorende prijzen (Linda van Alfen bevestigt zoveel als mogelijk na de totstandkoming van de
overeenkomst aanvullend gemaakte afspraken apart schriftelijk aan de opdrachtgever);
– de bevestiging dat de opdrachtgever de algemene voorwaarden heeft ontvangen.
3.3          De gehanteerde prijzen zijn vrijgesteld van btw, tenzij expliciet anders aangegeven.
3.4          Indien voor bepaalde diensten of zaken de juiste prijzen bij het aangaan van de overeenkomst nog niet bekend zijn, geeft Linda van Alfen daarbij geen prijs dan wel een richtprijs aan met de vermelding “pro-memorie” of “pm”. De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan door Linda van Alfen eventueel genoemde richtprijzen. Linda van Alfen geeft de werkelijke prijzen van de pro-memorie posten zo snel mogelijk door aan de opdrachtgever.
3.5          De opdrachtgever heeft het recht om onverwijld maar uiterlijk binnen 24 uur na het (kunnen) kennisnemen van de werkelijke prijzen van de pro-memorie posten de overeenkomst in overleg met Linda van Alfen ten aanzien van de pro-memorie posten te wijzigen. Dat recht heeft de opdrachtgever niet (meer) indien en zodra Linda van Alfen in verband met de tijdige nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen de prijzen voor de diensten en/ zaken in kwestie al (bij voorschot) aan een leverancier/ derde heeft voldaan of verschuldigd is.
3.6          Los van het bepaalde in artikel 3.5 kan de overeenkomst in onderling overleg en met wederzijds goedvinden worden gewijzigd, maar niet later dan 48 uur voor het overeengekomen tijdstip van de uitvaart. De financiële gevolgen, voordelig dan wel nadelig, van die overeengekomen wijzigingen worden door Linda van Alfen gespecificeerd en met de opdrachtgever verrekend.
3.7          De opdrachtgever sluit de overeenkomst op eigen naam en voor eigen rekening, ongeacht of de opdrachtgever enige aanspraak kan doen gelden op de nalatenschap van de overledene. Linda van Alfen wijst de opdrachtgever er bij de totstandkoming van de overeenkomst op, dat de kosten van uitvaartbegeleiding schulden van de nalatenschap zijn.

Artikel 4 Dienstverlening

4.1          Linda van Alfen voert de overeenkomst met zorg en naar beste inzicht en vermogen uit, conform de met de opdrachtgever gemaakte afspraken, met in acht neming van de correcte procedures en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.
4.2          Linda van Alfen is bevoegd derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst.
4.3          Linda van Alfen draagt zorg voor de levering van diensten en/ of zaken op de dagen, tijdstippen en locaties, zoals met de opdrachtgever afgesproken. Voor de dag, het tijdstip en de locatie van de uitvaart geldt het voorbehoud van goedkeuring door de beheerder(s) van de benodigde faciliteiten, zoals religieuze gebouwen en begraafplaatsen/ crematoria.

Artikel 5 Aangifte en akte van overlijden

5.1          De op het opdrachtformulier vermelde personalia van de overledene worden gebruikt voor de aangifte van het overlijden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Linda van Alfen doet deze aangifte, tenzij partijen anders overeenkomen.
5.2          Bij kennisneming door de opdrachtgever van een onjuiste vermelding in de akte van overlijden, dient deze Linda van Alfen daarover onmiddellijk in te lichten.
5.3          In het geval van een onjuiste vermelding in de akte van overlijden bevordert Linda van Alfen dat wijziging plaatsvindt. De kosten van een dergelijke wijziging komen voor rekening van Linda van Alfen, indien de onjuiste vermelding aan haar valt toe te rekenen. In andere gevallen komen de kosten voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 6 Drukwerken

6.1          De opdrachtgever levert in overleg met Linda van Alfen tijdig schriftelijk de tekst aan Linda van Alfen aan voor aankondigingen van overlijden, advertenties, bidprentjes, dankbetuigingen en eventueel ander drukwerk met betrekking tot het overlijden, dan wel keurt de door Linda van Alfen opgestelde tekst(en) tijdig goed.
6.2          Linda van Alfen verzorgt alle drukwerk en de plaatsing van advertenties met betrekking tot het overlijden, tenzij anders overeengekomen.
6.3          Linda van Alfen spant zich in de aankondigingen van overlijden tijdig bij het postverzamelpunt en de overeengekomen media aan te leveren. Bij twijfel over de mogelijkheid van tijdige bezorging en/ of plaatsing informeert Linda van Alfen de opdrachtgever over die twijfels. Linda van Alfen is alleen dan aansprakelijk voor te late bezorging en/ of plaatsing, indien zij niet aan haar inspanningsverplichting heeft voldaan.
6.4          Linda van Alfen is alleen aansprakelijk voor de kosten van rectificatie van drukwerk en/ of advertenties, indien en voor zover de uiteindelijke tekst afwijkt van de door de opdrachtgever verstrekte of goedgekeurde tekst en de afwijking/ de noodzaak tot rectificatie aan Linda van Alfen te wijten is.

Artikel 7 Verzekeringen

7.1          De opdrachtgever kan verzekeringspolissen, waaraan bij overlijden aanspraken te ontlenen zijn, ter hand stellen aan Linda van Alfen, die zorg draagt voor een deugdelijk bewijs van afgifte. Linda van Alfen stuurt de polissen binnen een week na ontvangst naar de desbetreffende verzekeringsmaatschappijen.
7.2          De opdrachtgever kan Linda van Alfen schriftelijk machtigen de eventuele uitkering(en) uit hoofde van dergelijke polissen te innen om deze in mindering te brengen op de uitvaartnota(’s). Linda van Alfen voldoet een eventueel overschot aan de begunstigde(n) volgens de verzekeringspolis(sen).

Artikel 8 Betaling

8.1          De opdrachtgever betaalt de op basis van het opdrachtformulier – en de eventueel na invulling daarvan overeengekomen wijzigingen – gespecificeerde nota(‘s) van Linda van Alfen binnen 14 dagen na ontvangst daarvan.
8.2          Linda van Alfen verstrekt een bewijs van betaling in het geval van contante betaling.
8.3          Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever automatisch in verzuim. Vanaf het moment van intreden van verzuim is de opdrachtgever over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW aan Linda van Alfen verschuldigd.
8.4          De opdrachtgever is bij niet tijdige betaling tevens de eventueel door Linda van Alfen te maken kosten ter incasso van het verschuldigde bedrag aan Linda van Alfen verschuldigd, conform de dienaangaande geldende wettelijke regels.

Artikel 9 Privacy

9.1          Linda van Alfen verwerkt persoonsgegevens conform de op het moment van aangaan van de overeenkomst geldende privacywet- en regelgeving. Met het aangaan van de overeenkomst verleent de opdrachtgever Linda van Alfen toestemming tot verwerking van die gegevens.
9.2          Het maken van beeld- en/ of geluidsopnames van de uitvaart, inclusief die ten behoeve van het live of op een later tijdstip kunnen volgen van de uitvaart via internet, geschiedt slechts in opdracht van de opdrachtgever. Linda van Alfen draagt er zorg voor, dat bij het maken van de opnames de op het moment van het aangaan van de overeenkomst geldende privacywet- en regelgeving wordt nageleefd. Linda van Alfen draagt er zorg voor dat in ruimtes en op plekken waar opnames worden gemaakt duidelijk wordt aangegeven dat dat het geval is.
9.3          Linda van Alfen verschaft drager(s) van de opnames slechts aan de opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen. Linda van Alfen draagt zorg voor vernietiging van de opnames na overdracht van de drager(s) aan de opdrachtgever. De opdrachtgever verstrekt (kopieën van) de opnames slechts aan personen uit de beperkte familie-, vrienden- en kennissenkring van de overledene en de nabestaanden.
9.4          Inzake het live of op een later tijdstip kunnen volgen van de uitvaart via internet bepaalt de opdrachtgever welke personen, uitsluitend behorende tot de beperkte kring van familieleden, vrienden en kennissen van de overledene en de nabestaanden, de beschikking krijgen over een inlogcode om de uitvaart langs deze weg te volgen. Linda van Alfen draagt er zorg voor, dat de website, via welke de uitvaart kan worden gevolgd, goed beveiligd is, dat deze enkel toegankelijk is voor hen aan wie de opdrachtgever de inlogcode ter beschikking heeft willen stellen en dat alleen de opdrachtgever de opname kan downloaden. Linda van Alfen draagt er zorg voor dat de opnames na ommekomst van de daarvoor met de opdrachtgever overeengekomen periode worden vernietigd.

Artikel 10 Aansprakelijkheid en vrijwaring

10.1       Linda van Alfen is aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden directe schade in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, voor zover die schade het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van opzettelijk dan wel bewust roekeloos handelen of nalaten van Linda van Alfen, zodat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming harerzijds. In dat geval komt voor vergoeding in aanmerking die schade, waartegen Linda van Alfen verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn gelet op de in de uitvaartbranche geldende gebruiken. De schadevergoedingsplicht is beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval door de aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd, vermeerderd met het voor Linda van Alfen uit hoofde van de verzekering geldende eigen risico, maar hoe dan ook tot maximaal het bedrag van de vergoeding die door de opdrachtgever aan Linda van Alfen betaald dient te worden uit hoofde van de overeenkomst.
10.2       Linda van Alfen is niet aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden indirecte schade, daaronder begrepen emotionele en/ of immateriële schade, gevolgschade, gemiste besparingen of voordelen.
10.3       Linda van Alfen is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van oponthoud en vertraging bij de uitvoering van de overeenkomst, tenzij deze haar of haar toeleveranciers redelijkerwijs kunnen worden toegerekend. Zij kunnen Linda van Alfen niet worden toegerekend, indien zij niet zijn te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het rechtsverkeer geldende opvattingen voor haar rekening dienen te komen.
10.4       De overledene wordt bij voorkeur aan Linda van Alfen overgedragen zonder enig sieraad. Linda van Alfen is niet aansprakelijk voor vermissing en/ of beschadiging van toch bij de overdracht bij de overledene aanwezige sieraden of andere zaken, dan wel van zaken die in de uitvaartkist met de overledene worden meegegeven.
10.5       Linda van Alfen is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het niet nakomen van de informatieplicht door de opdrachtgever, zoals aangeduid in artikel 3.1.
10.6       De opdrachtgever vrijwaart Linda van Alfen tegen vorderingen en aanspraken van derden met betrekking tot schade geleden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, waarvoor Linda van Alfen niet aansprakelijk is.

Artikel 11 Klachten

11.1       De opdrachtgever maakt klachten over de uitvoering van de overeenkomst, waaraan de opdrachtgever jegens Linda van Alfen gevolgen wenst te verbinden, binnen een maand na de datum van de uitvaart kenbaar aan Linda van Alfen.
11.2       De opdrachtgever maakt klachten over een nota van Linda van Alfen binnen 14 dagen na ontvangst daarvan kenbaar aan Linda van Alfen.
11.3       Linda van Alfen streeft ernaar binnen een week na ontvangst van een klacht in overleg te treden met de opdrachtgever en met deze tot overeenstemming te komen over de afwikkeling daarvan.
11.4       Bij het niet tijdig indienen van een klacht behoudt Linda van Alfen zich het recht voor deze niet in behandeling te nemen.   

Artikel 12 Geschillen

12.1       In het geval van een onverhoopt geschil inzake de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst, waarover de opdrachtgever en Linda van Alfen ook na overleg niet tot een oplossing weten te komen, is de bevoegde rechter in de Rechtbank Midden-Nederland bij uitsluiting bevoegd daarvan kennis te nemen.
12.2       Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.